Menu


grudzień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

UWAGA! Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zasady organizacji pracy w okresie pandemii COVID-19

Zasady organizacji pracy w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej i Branżowej Szkole I Stopnia Stowarzyszenie „Edukacja- Młodzież ” w Pleszewie

Od 01.09.2020r.

Szkoły – Stowarzyszenie „ Edukacja – Młodzież” w Pleszewie wznawiają funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej Celem poniższych zasad jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

Ogólne zasady funkcjonowania szkół w trakcie pandemii :

- do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji także domowej , dotyczy to również  

nauczycieli i innych pracowników szkół ,

- uczniowie , nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz inne osoby wchodzące do szkoły maja bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa w tzw. przestrzeniach wspólnych w związku z tym przed wejściem do szkoły należy założyć maseczkę lub przyłbicę

- po wejściu do budynku szkoły należy również bezwzględnie i każdorazowo zdezynfekować ręcepłynem dezynfekującym ,

- w wypadku osób spoza szkoły i pracowników OHPwchodzących do szkoły należy stosować następujące zasady :

$1·         zachowanie 1,5 dystansu od innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły

$1·         1 opiekun z uczniem ,

$1·         bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk bądź używania rękawiczek jednorazowych,

$1·         każdorazowo osoby te zostaną wpisane do rejestru osób wchodzących do szkoły ( spoza szkoły )

- do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych ( kaszel , katar i podwyższona temperatura ciała oraz nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej,

- każdorazowo do mycia rąku należy używać mydła w płynie i wody i wycierać ręcznikiem jednorazowym ,obowiązkowo uczniowie myją ręce po skorzystaniu z toalety ,

- nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w trakcie trwania zajęć lekcyjnych w klasach oraz na zajęciach wychowania fizycznego - uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej zdejmują maseczki ,dezynfekują ręce sami bądź przy pomocy nauczyciela i zajmują co drugie miejsce aby zachować pewien dystans społeczny, jeżeli jest to niemożliwe dopuszcza się wprowadzenie nakazu zakrywania ust i nosa w wypadku dużej grupy uczniów w jednym pomieszczeniu – dotyczy to przede wszystkim klas II Branżowych .

- w wypadku nauczycieli zostaną oni wyposażeni w przyłbice , mogą w nich prowadzić lekcje

- po wejściu do sali lekcyjnej nauczyciel dezynfekuje i dodatkowo dezynfekuje swoje miejsce pracy czyli biurko.

- uczniowie w miarę możliwości będą mieli wszystkie lekcje danego dnia w jednej sali lekcyjnej i powinni na każdej lekcji siadać na tym samym miejscu,

- sale w których odbywają się lekcje i inne zajęcia będą porządkowane , dezynfekowane oraz wietrzone,

- po każdej zakończonej lekcji uczniowie wychodzą ze szkoły na zewnątrz a sala lekcyjna jest wietrzona , (otwieramy wszystkie okna),

- na przerwach uczniowie powinni stosować zasady dystansu społecznego i nie zbierać w większych grupach

- zajęcia lekcyjne mogą odbywać się także na sali gimnastycznej lub innym terenie przyszkolnym

obowiązują te same zasady jak w budynku szkolnym,

- podczas zajęć w tym wychowania fizycznego w których nie można zachować dystansu , należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe ,

- uczniowie na każdej lekcji powinni posiadać własne przybory szkolne i nie korzystać z pożyczonych ,

-wychowawcy mają obowiązek jak najszybszego uzyskania od rodziców uczniów aktualnych numerów telefonów i adresów e-mailowych w celu szybkiego kontaktu w razie potrzeby ,

- sekretariat dla uczniów czynny jest codziennie w godzinach 9.30- 13.00 ale tylko w trakcie przerw miedzy lekcjami ,w sekretariatu może przebywać tylko jeden uczeń , dotyczy to także innych osób załatwiających sprawy ,

Załącznik nr 1

Wybór formy kształcenia

Organizacja nauczania i wychowania od września 2020może mieć postać trzech wariantów w zależności od stanu epidemii na terenie obszaru powiatu/kraju i w oparciu o przyjęte procedury i w oparciu o wytyczne MEN i GIS.

Wariant I tradycyjny

Obejmuje standardowy sposób organizacji zajęć oparty na tradycyjnych zajęciach na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z zachowaniem szczegółowych procedur bezpieczeństwa.

Wariant II hybrydowy

Szkoła wdraża działania zmniejszające liczbę uczniów w placówce. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W przypadku takiego funkcjonowania szkoły okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowe 14 dni przeznaczone na kwarantannę. Kształcenie hybrydowe będzie dotyczyć nauczania tradycyjnego dla jednej grupy uczniów z danej grupy oddziałów dla innej grupy będzie to nauczanie zdalne. Szczegółowy podział po uzgodnieniu z dyrekcją z CKiW OHP.

Wariant III zdalny

W nauczaniu zdalnym głównym narzędziem komunikacji szkoły z uczniami jest: szkoła internetowa szkoły, komunikatory internetowe oraz droga mailowa. Obowiązkiem szkoły jest ustalenie dostępu wszystkich uczniów do sprzętu elektronicznego i Internetu. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach pracy oraz według planu lekcyjnego.

Płynne przejście szkoły miedzy wariantami

W przypadku nagłej sytuacji przejścia szkoły na zdalne nauczanie” z dnia na dzień „ dyrektor szkoły:

- informuje o powyższym fakcie nauczycieli, rodziców, uczniów ustalonym kanałem informacyjnym: telefonicznie, poprzez komunikatory internetowe, drogę mailową oraz stronę internatową.

- w informacji wskazuje jeden dzień na przeorganizowanie( następny dzień- data)

- przydziela nauczycielom miejsca pracy na terenie szkoły do pracy zdalnej

Załącznik nr 2

SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

$1·         Rodzica/opiekuna prawnego , którego dziecko uczęszcza do szkoły zobowiązuje się do przekazania aktualnego numeru telefonu oraz adresu emaliowego do szybkiego kontaktu ze szkołą,

$1·         Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów ze szkoły w godzinach pracy placówki,

$1·         Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów komórkowych, adresy e-mail obydwojga rodziców ,

$1·         Dane kontaktowe do obojga znajdują się w dzienniku lekcyjnym albo w teczce osobowej ucznia w sekretariacie szkoły.

$1·         Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Szkoły- Stowarzyszenie Edukacja- Młodzież”                                                       w Pleszewie odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie szkoły.

Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest Stowarzyszenie „Edulacja – Młodzież”

Dane osobowe dotyczące zdrowia ucznia i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie
w związku z realizacją wyżej wskazanyh celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego

   w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Załącznik nr3

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

- Zobowiązuję do zapoznania się z zasadami funkcjonowania szkoły w okresie pandemii COVID 19

dostępnego w szkole lub na stronie internetowej szkoły , jestem świadomy aktualnej sytuacji szkoły                    

w dobie epidemii ,

- zobowiązuję się do nie posyłania do szkoły dziecka wykazującego objawy chorobowe tj kaszel ,

katar , podwyższona temperatura ciała oraz w wypadku jeżeli miało ono kontakt z osoba  

   zakażoną , podejrzana o zakażenie lub przebywało w domu z osobami podanymi kwarantannie lub

izolacji,

- zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia u niego

jakichkolwiek objawów chorobowych ,

- zobowiązuję się do przekazania wychowawcy lub dyrektorowi szkoły niezbędnych informacji

o stanie zdrowia dziecka , jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie

ryzyka ,

- zobowiązuje się do przekazania szkole aktualnego numeru telefonu , adresu emaliowego lub adresu

innego komunikatora w celu szybkiego kontaktu ze strony szkoły w wypadku wystąpienia u dziecka

   objawów choroby lub innej sytuacji związanej z stanem epidemii,

- zobowiązuje się do przypominania dziecku o zasadach zachowania dystansu społecznego,                              

obowiązku zakrywania ust i nosa i innych zasad bezpieczeństwa ,

-zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka i jego domowników w szczególności w związku z możliwością wystąpienia Covid-19.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkołyniebędęwnosiłskarg, zażaleń, pretensji do szkołybędąccałkowicieświadomzagrożeniaepidemią COVID 19 płynącego z obecnejsytuacji w kraju

miejscowość , data                                                                                                       czytelny podpis

…………………………………                                                       ………………………………………………..

Załącznik nr 4

........................................................                                                              

………………………………………………………..                                                                   (miejscowość, data)

...........................................................

(imię i nazwisko oraz adres

rodzica/opiekuna prawnego* dziecka

uczęszczającego do szkoły)

 

                                                                                     OŚWIADCZENIE           

ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY

 

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznychGłównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 13 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej wydanychna podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1),

oświadczam,

że wyrażam zgodę na pomiar przez pracowników szkoły temperatury ciała mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką* , jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły .

                                                                                                                             ................................................

                                                                                                                                             czytelny podpis

 

 

 

Załącznik nr 5

                         Na podstawie § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.) oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania oraz złożenie poniższych oświadczeń:

ANKIETA

(zaznacz pętlą prawidłową odpowiedź)

2.

Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników lub osoba, z którą dziecko, rodzice (opiekunowi) lub domownicy mieli kontakt w ciągu ostatnich 14-stu dni jest objęty obecnie kwarantanną/ nadzorem epidemiologicznym, bądź ma objawy infekcji?             

TAK

NIE

3.

Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji?        

TAK

NIE

4.

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni występowały u kogoś z domowników objawy infekcji?               

TAK

NIE

5.

Czy Pan/Pani/ dziecko/ ktoś z domowników lub osoba z którą dziecko, rodzice ( opiekunowie) lub domownicy miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19 ?

TAK

NIE

……………………………..                                                    …………………………………………

(miejscowość i data)                         (podpis Rodzica/opiekuna prawnego)


 

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA ADMINISTRACJI

Oświadczam, iż przed przystąpieniem do pracy w okresie zagrożenia zarażenia wirusem SARS- CoV-2 wywołującego chorobę Covid 19 zapoznałam się z: Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasadami organizacji pracy szkół na czas panemii COVID-19 w Szkole Podstawowej i Branżowej Szkole I Stopnia Stowarzyszenie „Edukacja- Młodzież ” w Pleszewie.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma czynników zarażenia i zobowiązuję się do przestrzegania w/w zasad .

-

…………………………..                                                      …………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                       (podpis pracownika)

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

Oświadczam, iż przed przystąpieniem do pracy w okresie zagrożenia zarażenia wirusem SARS- CoV-2 zapoznałam się z: Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zasadami organizacji pracy na czas pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej i Branżowej Szkole I Stopnia Stowarzyszenie „Edukacja- Młodzież ” w Pleszewie.

 

Zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

- przestrzegania reżimu sanitarnego na terenie szkoły i w innych miejscach w których odbywają się zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne : stosowania środków ochrony osobistej tj. maseczek ochronnych bądź przyłbic w momencie wejścia do szkoły w tzw. przestrzeniach wspólnych , również w miarę potrzebw trakcie zajęć lekcyjnych , dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły oraz każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w klasie lub innym pomieszczaniu oraz dezynfekowania swojego biurka przed rozpoczęciem lekcji w danej klasie ,

- po zakończeniu zajęć w danej klasie wietrzenia sali poprzez otwarcie wszystkich okien oraz w miarę potrzeby w trakcie zajęć lekcyjnych ,

- przychodzenia do pracy będąc zdrowym , bez jakichkolwiek objawów chorobowych świadczących                    o infekcji górnych dróg oddechowych tj katar ,kaszel, podwyższona temperatura ciała,

- poinformowania dyrektora szkoły o ewentualnym kontakcie z osobą zarażoną , podejrzaną o zarażenie bądź przebywającą na kwarantannie lub izolacji ,

- zapoznania uczniów i wyjaśnieni im zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy szkoły na czas pandemii, szczególnie oobowiązku zakrywania ust i nosa oraz obowiązku dezynfekcji rąk, zasadami zachowania dystansu społecznego i nie gromadzenia się,

- w przypadku zauważenia u ucznia objawów sugerujących chorobę nauczyciel ma obowiązek odizolować go od reszty klasyz zachowaniem reżimu sanitarnego i niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły .

- nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach m.in. przypominają

o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych , zakazie grupowania się ,

- wychowawcy poszczególnych klas zobowiązani są do szybkiego poinformowania rodziców / opiekunów prawnych uczniów o zasadach pracy szkoły na czas pandemii COVID19 oraz zebrania aktualnych informacji kontaktowych. Zaleca się formy zdalne komunikowania się ( notatka                           w dzienniku lekcyjnym ),

- w pokoju nauczycielskim należy zachować szczególne środki ostrożności i w miarę możliwości nie grupować się ,

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadoma/y czynników zarażenia i zobowiązuję się do przestrzegania w/w zasad.

………………………………………                                  ….……..…………………………………………………..

(miejscowość i data)   (podpis nauczyciela )

Załącznik nr 8

Informacja dla uczniów

$11.       Do szkoły przychodzą jedynie zdrowi uczniowie bez objawów infekcji. Zostań w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywasz w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.

$12.       Zgłoś wychowawcy , nauczycielowi lub innej osobie każdy ewentualny kontaktz osobą chorą/podejrzaną o zakażenie lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas pobytu w szkole .

$13.       Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń kadry szkoły .

$14.       Stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) wchodząc do szkoły przebywając na korytarzu lub w toalecie i dezynfekuj ręce zawsze wchodząc do szkoły i do klasy .

$15.       Ogranicz kontakty z innymi przebywającymi na terenie szkoły . W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od rozmówcy - rekomendowany dystans to min. 2 m.

$16.       Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyj ręce.

$17.       Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

$18.       Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (nawet jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Ale pamiętaj! Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

$19.       Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów szkolnych .

…………………………………                                                             …………………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                        podpisucznia


Załącznik nr9

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia / nauczyciela / innego pracownika COVID-19 obowiązują od dnia 01.09.2020 r.

1.Jeżeli uczeń/nauczyciel lub inna osoba pracująca w szkole przejawia niepokojące objawy choroby COVID 19 , należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.

2.W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej, należy niezwłocznie poinformować rodziców ucznia o konieczności natychmiastowego odbioru a w przypadku uczniów zakwaterowanych w internacie przekazanie go do internatu gdzie zostanie odizolowany w specjalnym pomieszczeniu do momentu odbioru przez rodziców lub opiekunów .

3.W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia ucznia należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować przełożonych i właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.

4.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID 19 uwzględnia przynajmniej następujące elementy:

a)poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni,

b)śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,

c)niezwłoczne odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,

d)poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),

e)stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,

f)ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Załącznik nr10

Przydział poszczególnych sal lekcyjnych dla danej klasy

Od dnia 01.09.2020

Klasa VII – sala nr 3- wychowawca Adrian Popławski

Klasa VIII- sala nr 1 - wychowawca Adrian Popławski

Klasa IBranżowa – sala nr 6 - wychowawca Przemysław Żurawlew

Klasa II Branżowa/p – sala nr 4 - wychowawca Katarzyna Mąkosza

Klasa IIB/g – sala nr 5 - wychowawca Dagny Masłowska

Klasa IIIB- sala nr 7 - wychowawca Adrian Popławski

- nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego , informatyki , przedmiotów zawodowych

 

Załącznik nr11

...................................................................

......................................................                                                   (miejscowość, data)

......................................................

(nazwa i adres szkoły )

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Pleszewie

INFORMACJA

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznychGłównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 13 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacji wczesnoszkolnej, wydanychna podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 13 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), informuję, że w dniu ....................u pracownika .................... zam. ...................., zatrudnionego w ....................na stanowisku ...................., wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj. .....................

Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.

.......................................................

(podpis dyrektora )

Copyright